Gwarancja/OWS – Nowoczesne Ogrodzenia – Panelowe, Przemysłowe, Systemowe – Producent INEX

Warunki gwarancji:

 • Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów firmy INEX zakupionych i zamontowanych na terenie Polski.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w materiale i procesie produkcji. W przypadku składowania i magazynowania produktu przed zamontowaniem, produkt powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie narażonych na promieniowanie słoneczne.
 • Zgłoszenie reklamacji należy dokonywać w formie pisemnej w firmie w której został dokonany zakup.
 • Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest faktura zakupu.
 • W ramach gwarancji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstaną w składnikach majątku
  Kupującego lub osób trzecich innych niż przedmiot, którego dotyczy udzielona gwarancja. Odpowiedzialność
  Sprzedawcy jest ograniczona do wartości reklamowanego towaru dotkniętego wadą.

Okres gwarancji:

 • Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu, firma INEX udziela na okres 24 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem, że użytkowanie odbywa się zgodnie z przeznaczeniem.
 • Firma gwarantuje odporność antykorozyjną produktów przez okres 24 miesięcy tylko w strefach C1, C2, C3.
 • Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia lub wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, krawędzie
  otworów itp.) w odległości do 10mm od linii cięcia są wyłączone z gwarancji.
 • Zmiana koloru powłok, akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek, pochwyty, klamki, śruby i nakrętki a także elementy wykonane z tworzyw sztucznych nie są objęte niniejszą gwarancją
 • Gwarancja udzielona jest na błędy produkcyjne oraz na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że produkty nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -20C i powyżej 40C oraz montowane będą w temperaturze nie mniejszej niż 0C.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania sił dynamicznych, złego magazynowania, transportu, sił zewnętrznych, montażu i użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem
 • Gwarancja nie obejmuje szkodzeń będących następstwem celowego działania
 • Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że eksploatacja produktów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi
 • Gwarancja nie jest przyznana, gdy produkt został zamontowany w środowisku silnie agresywnym
 • Dla produktów zamontowanych w pobliżu terenów przemysłowych wynosi do 12 miesięcy.
 • Produkty eksploatowane bliżej niż 3000m od linii brzegowej morza nie podlegają gwarancji.

Świadczenia gwarancyjne:

 • W okresie gwarancji usuwane są wszelkie wady produktu stwierdzone jako wady produkcji lub materiałów w terminie 60 dni od daty uznania reklamacji.
 • Powyżej wymienionego terminu odpowiedzialność sprzedawcy wygasa.
 • W ramach gwarancji firma zobowiązuje się do naprawy lub obniżenia ceny zakupu produktu.
 • Kwota naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć wartości reklamowanego produktu.
 • Wartość roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji nie może przekroczyć wartości reklamowanych produktów.
 • Kupujący w razie uszkodzeń, usterek, nieprawidłowych lub niepełnych dostaw ma obowiązek spisać z osobą dostarczającą protokół jakościowy i ilościowy.

Świadczenia gwarancyjne nie będą realizowane w przypadku:

 • Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wyrobu oraz nieprawidłowej konserwacji, lub jej zaniechania.
 • Działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, sole, kwasy, rozpuszczalniki, alkohole, aromaty oraz inne agresywne działające substancje chemiczne np.: cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiału lub rysy.
 • Anomalii pogodowych oraz klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych.
 • Napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • Montażu dokonanego przez osobę niekompetentną i niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu lub też zaniechania konserwacji produktu opisanego w instrukcji obsługi.
 • Napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione.
 • Nawiercania otworów w produktach dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 • Występowania przebarwień, nieznacznych nierówności ocynkowanej powierzchni zewnętrznej oraz tzw. „białej korozji” (będącej wynikiem naturalnego procesu utleniania się cynku) jest zjawiskiem naturalnym, charakterystycznym dla tego rodzaju powłoki antykorozyjnej i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 • Zakłóceń w pracy urządzeń sterujących spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń energetycznych lub radiowych.
 • Zastosowania części zamiennych innych producentów niż części oryginalne producenta, bez pisemnej zgody producenta.
 • Zwrotom nie podlegają produkty wyprodukowane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 • Roszczeń dot. bram samonośnych, kiedy po ich otwarciu przeciwwaga opadać będzie w proporcji: 1cm na każdy metr bieżący bramy.

Uwagi:

 • W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający reklamację.
 • Aby przyspieszyć procedurę rozpatrzenia reklamacji, producent wymaga załączenia do zgłoszenia zdjęcia reklamowanego produktu wraz z wyszczególnieniem powstałej wady.
 • Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym.
 • Złożenie reklamacji nie wydłuża terminu płatności.
 • Kupujący ma obowiązek osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej dokonać odbioru ilościowego oraz jakościowego, dostarczonego produktu i potwierdzić odbiór czytelnym podpisem.
 • W przypadku wysyłki lub odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika dostawa lub odbiór towarów będzie rozumiany jako dostawa/odbiór przez Klienta.  Od tego momentu wszelkie ryzyko utraty bądź uszkodzenia rzeczy zostanie przeniesiona na Klienta.
 • Na elementach ocynkowanych ogniowo bez powierzchni lakierowanej dopuszcza się występowanie nadlewów cynku o wysokości do 0,5 cm.
 • Dopuszcza się tolerancji wymiarowej +/- 10%.
 • Dopuszcza się tolerancję grubości drutu wraz z powłokami +/- 0,3mm (średnia z co najmniej dziesięciu punktów pomiarowych w różnych miejscach produktu). W przypadku paneli 2D/2DS tolerancja grubości drutów wynosi +/- 0,5mm.
 • Dopuszcza się tolerancję grubości ścianki profili wraz z powłokami +/-0,35mm (średnia z co najmniej pięciu punktów pomiarowych w różnych miejscach).
 • Dopuszcza się niewielkie odkształcenia produktów wywołane procesami: zgrzewania, spawania, cynkowania, lakierowania proszkowego.
 • Dopuszcza się występowanie w profilach otworów technologicznych.
 • W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem przewoźnika, w sytuacji kiedy Kupujący towaru nie odbierze z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie ma obowiązku wysyłania towaru ponownie, natomiast Kupujący ma obowiązek odbioru towaru z siedziby firmy INEX.
 • Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z instrukcją i zasadami sztuki budowlanej.
 • Wyłącza się z gwarancji antykorozyjnej okucia, akcesoria zamkowo-zawiasowe bram i furtek oraz wyposażenie elektryczne.
 • Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 • W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub uboczne Klienta tj: straty handlowe, utratę spodziewanych zysków lub inne straty pośrednie).
 • Towar uważa się za automatycznie przyjęty i pozbawiony wad w chwili dostawy.
 • Instrukcje montażu, deklaracje zgodności i certyfikaty są dostępne w punkcie sprzedaży firmy INEX.
 • W przypadku reklamacji, koszty demontażu i ponownego montażu towaru pokrywa Kupujący.
 • Obowiązek demontażu oraz przygotowania wadliwego towaru do odbioru spoczywa na Kupującym.
 • Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do 100% wartości uszkodzonego Towaru.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INEX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Realizacja transakcji następuje po złożeniu przez Kupującego osobiście lub drogą elektroniczną pisemnego zamówienia czytelnie podpisanego przez Kupującego lub osobę upoważnioną bądź wpłatą zadatku.
 • Zamówienie musi zawierać następujące dane: dane personalne Kupującego, rodzaj produktu, parametry produktu, ilość, termin realizacji, adres dostawy.
 • Termin realizacji rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę (szczegóły zawierania terminów na Pro Formie).
 • O błędach w potwierdzeniu zamówienia przesłanego przez Sprzedawcę należy powiadomić Sprzedawcę pisemnie.
 • Wszystkie oferty cenowe mają ważność 7 dni kalendarzowych, chyba, że strony ustaliły inaczej.
 • Oferta cenowa przedstawiona przez Sprzedawcę nie powoduje rezerwacji towaru.
 • Poziom rabatów jest ustalany indywidualnie i zależy m.in. od ilości zamówienia, odległości dostawy.
 • Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru towaru w ustalonym terminie.
 • Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą nastąpić w formie pisemnej do 3 dni od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego pod warunkiem zgody przez Sprzedającego.
 • W przypadku gdy zamówienie zawiera wykonanie usługi montażu ogrodzenia Kupujący odpowiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w uzgodnionym czasie i miejscu.
 • Ulotki, reklama, foldery, wystawy są działaniami wyłącznie poglądowymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian technicznych polepszających jakość i funkcjonalność swoich wyrobów bez powiadomienia Kupującego. Jednakże zmiany te nie mogą mieć wpływu na ustaloną cenę towaru.
 • W przypadku odbioru zamówienia transportem własnym, osoba działająca w imieniu bądź na zlecenie Zamawiającego zobowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie odbioru.
 • Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, również za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 556, 566 i nast., Kodeksu Cywilnego, jest wyłączona.
 • Jeśli termin realizacji zostanie niedotrzymany przez Sprzedającego na skutek działania siły wyższej Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.

Do zdarzeń określonych mianem siły wyższej zalicza się m.in.:

 • Klęski żywiołowe,
 • Strajki,
 • Niezawinione przez Sprzedającego przerwy w funkcjonowaniu zakładu.
 • Niezawinione przez Sprzedającego przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.

2. CENY I PŁATNOŚCI

 • Cena na zamówiony towar określana jest każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia dokumentu Pro Forma.
 • Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
 • Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w momencie wpłaty dokonanej w kasie.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowej zapłaty.
 • W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki za opóźnienie w wysokości przewidzianej Ustawą z dn. 23.04.1964 (art 481 Kodeksu cywilnego).
 • Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty (paragraf 589 Kodeksu cywilnego).
 • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub wycofania zamówienia przez Kupującego po dacie jego złożenia Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 100% wartości brutto zamówienia, wliczając w to wpłacone zaliczki lub przedpłaty.
 • W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług.
 • W przypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości co najmniej 50% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww kary umownej.
 • Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 • W przypadku Klienta, który po raz pierwszy dokonuje zakupu u Sprzedawcy lub poprzednie zobowiązania względem Sprzedawcy regulował z opóźnieniem, Sprzedawca jeszcze przed rozpoczęciem wykonania zlecenia może zażądać płatności na podstawie faktury pro formy, której realizacja przez Klienta będzie warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy w przypadku oznak pogarszającej się sytuacji finansowej Klienta.
 • Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego o ile strony nie ustaliły inaczej.
 • Sprzedawca może uwarunkować realizację zamówienia od zapłaty części kwoty (zadatku), jak również przedpłaty w przypadkach innych niż wymienione powyżej.

3. WAŻNE INFORMACJE

 • Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić na towarach Sprzedającego jest skutkiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlega reklamacji.
 • Cynkowanie ogniowe jest jedynie procesem przedłużającym żywotność produktu i nie podnosi wartości estetycznych.
 • Rysy i zadrapania powstałe podczas montażu, które zostały naprawione nie podlegają reklamacji.
 • Nacięcia na powierzchni lakierowanej jest procesem weryfikacji wytrzymałości powłoki i nie podlega reklamacji.
 • Wszelkie rysunki, opisy dotyczące wagi, wymiarów oraz opisy i ilustracje zawarte w ulotkach i katalogach reklamowych cennikach, przybliżone dane dotyczące funkcjonowania lub inne specyfikacje dostarczane przez Sprzedawcę są wyłącznie przybliżone i nie stanowią części umowy ani gwarancji o ile Sprzedawca wyraźnie nie potwierdzi.
 • Rysunki, dokumenty techniczne, specyfikacje przedstawione na potrzeby wykorzystania ich przez Klienta nie mogą być kopiowane, powielane lub przekazywane osobie trzeciej bez uprzedniej zgody pisemnej Sprzedającego.
 • Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z odległości minimum 5 metrów w ciągu dnia.
 • Wszystkie połączenia spawane wykonane są metodą MIG zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-4.
 • Zwrot towaru pomniejszony o koszty obsługi magazynowej jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym Sprzedawcy i pisemnej zgodzie.
 • W przypadku nieuzasadnionego braku odbioru towaru Klient będzie obciążony kosztem magazynowania. Koszt magazynowania zaczyna się od kwoty 100zł netto dziennie (w zależności od ilości i gabarytu).
 • Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie nie było możliwe w dniu dostawy należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 14 dni od daty odbioru. Po tym terminie odpowiedzialność Sprzedawcy wygasa.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dz. U. nr 139 z 08.03.2013r).

 

Oświadczenie

Klienta – osoby fizycznej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych z uwagi na jej zainteresowane zawarciem z firmą INEX Igor Pietrzak z siedzibą w Płońsku umowy sprzedaży jej wyrobów firmy INEX.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Igora Pietrzaka jako właściciela firmy INEX Igor Pietrzak z siedzibą w Płońsku (NIP 527 240 35 94) przekazanych przeze mnie danych osobowych niezbędnych do zawarcia z tą firmą umowy sprzedaży jej towarów.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania tych danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Poznaj nasz

Katalog 2022

Katalog 2022